ഉദ്ധാരണക്കുറവെങ്കിലും അവള്‍ ക്ഷമിയ്ക്കും, പക്ഷേ...

Subscribe to Boldsky

പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗികജീവിതത്തിന്റേയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും സുഖം കെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഉദ്ധാരണപ്രശ്‌നങ്ങള്‍. സ്ത്രീയുടെ മുന്‍പില്‍ പുരുഷന്റെ വില കെടുത്തുന്ന ഒന്ന്.

എന്നാല്‍ പുരുഷന് ഉദ്ധാരണപ്രശ്‌നമെങ്കിലും സ്ത്രീയിതു പ്രശ്‌നമാക്കാതിരിയ്ക്കും, എന്നാല്‍ ഇതിനായി പുരുഷന്മാര്‍ ചെയ്യേണ്ട ചിലതുണ്ട്, ഒരു സര്‍വ്വെയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ വിവരിച്ച ചിലത്.

ഉദ്ധാരണപ്രശ്‌നമെങ്കിലും ഈയൊരു കാരണം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ശരീരലാളന പുരുഷന്മാര്‍ നിര്‍ത്തരുതെന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള സെക്‌സ് സുഖമല്ല, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും സ്ത്രീകള്‍ ഏറെ വില കല്‍പ്പിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത്തരം ലാളനയികളിലൂടെ തന്നെ ഓര്‍ഗാസം ലഭിയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീകളുമുണ്ട്.

സ്ത്രീകളോടുള്ള താല്‍പര്യക്കുറവു കാരണം ഉദ്ധാരണപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നു കരുതുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട്. കാരണം തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചു കൂടുതല്‍ ചിന്തിയ്ക്കുന്നതും ഇത് പുരുഷനെ താല്‍പര്യപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നു കരുതുന്നവരും. പുരുഷന് ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിനു പുറകില്‍ സ്ത്രീയോടുള്ള താല്‍പര്യക്കുറവല്ലെന്നതു ബോധ്യപ്പെടുത്തുക.

ഇതിന്റെ പേരില്‍ പുരുഷന്മാര്‍ ഡിപ്രഷനിലേയ്ക്കു പോകുന്നതും സ്ത്രീയില്‍ നിന്നും അകന്നുപോകുന്നതുമെല്ലാമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍. ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. ആത്മവിശ്വാസം പോകാതിരിയ്ക്കുക.

കിടപ്പറയില്‍ ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൊണ്ടു പുരുഷന്‍ അസ്വസ്ഥനാകുകയും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സെക്‌സ് താല്‍പര്യവും കെടുത്തും. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങളെ സമാധാനത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

തങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയാനും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനുമുള്ള മനസ് പുരുഷന്മാര്‍ കാണിയ്ക്കുക. ഇത് ഇക്കാര്യം മനസിലാക്കി പെരുമാറാനും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ സഹായിക്കാനും സ്ത്രീകളേയും സഹായിക്കും.

ഉദ്ധാരണക്കുറവെങ്കിലും അവള്‍ ക്ഷമിയ്ക്കും, പക്ഷേ...

ഉദ്ധാരണക്കുറവെങ്കിലും അവള്‍ ക്ഷമിയ്ക്കും, പക്ഷേ...

ഉദ്ധാരണപ്രശ്‌നമെങ്കിലും ഈയൊരു കാരണം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ശരീരലാളന പുരുഷന്മാര്‍ നിര്‍ത്തരുതെന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള സെക്‌സ് സുഖമല്ല, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും സ്ത്രീകള്‍ ഏറെ വില കല്‍പ്പിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത്തരം ലാളനയികളിലൂടെ തന്നെ ഓര്‍ഗാസം ലഭിയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീകളുമുണ്ട്.

ഉദ്ധാരണക്കുറവെങ്കിലും അവള്‍ ക്ഷമിയ്ക്കും, പക്ഷേ...

ഉദ്ധാരണക്കുറവെങ്കിലും അവള്‍ ക്ഷമിയ്ക്കും, പക്ഷേ...

സ്ത്രീകളോടുള്ള താല്‍പര്യക്കുറവു കാരണം ഉദ്ധാരണപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നു കരുതുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട്. കാരണം തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചു കൂടുതല്‍ ചിന്തിയ്ക്കുന്നതും ഇത് പുരുഷനെ താല്‍പര്യപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നു കരുതുന്നവരും. പുരുഷന് ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിനു പുറകില്‍ സ്ത്രീയോടുള്ള താല്‍പര്യക്കുറവല്ലെന്നതു ബോധ്യപ്പെടുത്തുക.

ഉദ്ധാരണക്കുറവെങ്കിലും അവള്‍ ക്ഷമിയ്ക്കും, പക്ഷേ...

ഉദ്ധാരണക്കുറവെങ്കിലും അവള്‍ ക്ഷമിയ്ക്കും, പക്ഷേ...

ഇതിന്റെ പേരില്‍ പുരുഷന്മാര്‍ ഡിപ്രഷനിലേയ്ക്കു പോകുന്നതും സ്ത്രീയില്‍ നിന്നും അകന്നുപോകുന്നതുമെല്ലാമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍. ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. ആത്മവിശ്വാസം പോകാതിരിയ്ക്കുക.

ഉദ്ധാരണക്കുറവെങ്കിലും അവള്‍ ക്ഷമിയ്ക്കും, പക്ഷേ...

ഉദ്ധാരണക്കുറവെങ്കിലും അവള്‍ ക്ഷമിയ്ക്കും, പക്ഷേ...

കിടപ്പറയില്‍ ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൊണ്ടു പുരുഷന്‍ അസ്വസ്ഥനാകുകയും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സെക്‌സ് താല്‍പര്യവും കെടുത്തും. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങളെ സമാധാനത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

ഉദ്ധാരണക്കുറവെങ്കിലും അവള്‍ ക്ഷമിയ്ക്കും, പക്ഷേ...

ഉദ്ധാരണക്കുറവെങ്കിലും അവള്‍ ക്ഷമിയ്ക്കും, പക്ഷേ...

തങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയാനും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനുമുള്ള മനസ് പുരുഷന്മാര്‍ കാണിയ്ക്കുക. ഇത് ഇക്കാര്യം മനസിലാക്കി പെരുമാറാനും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ സഹായിക്കാനും സ്ത്രീകളേയും സഹായിക്കും.

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS
For Daily Alerts

  Read more about: relationship
  English summary

  This is Woman Wanted Men To Handle Erectile Dysfunction

  This is Woman Wanted Men To Handle Erectile Dysfunction
  Story first published: Friday, March 31, 2017, 16:28 [IST]
  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Boldsky sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Boldsky website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more