ഐശ്വറ്യ റായ് മസാല മാഗസിന്‍ മുഖചിത്രത്തില്‍

Posted By:
Subscribe to Boldsky

സിനിമയിലല്ലാതിരുന്നപ്പോഴും വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു താരമാണ് ഐശ്വര്യ റായ്. മാധ്യമശ്രദ്ധ എപ്പോഴും ഈ സുന്ദരിയ്ക്കു പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു.

ആഷിന്റെ തിരിച്ചു വരിവിനെക്കുറിച്ച് വാര്‍ത്തകള്‍ പരന്നു തുടങ്ങിയിട്ടു കുറച്ചേറെയായി. എന്തായാലും പ്രസവശേഷം ആദ്യമായ മസാല മാഗസിന്‍ മുഖചിത്രമായി ഐശ്വര്യ പോസ് ചെയ്തു.

മാഗസിനിലെ ഐശ്വര്യയുടെ വിവിധ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണൂ,

ഐശ്വറ്യ റായ്
  

ഐശ്വറ്യ റായ്

എന്തായാലും പ്രസവശേഷം ആദ്യമായി മസാല മാഗസിന്‍ മുഖചിത്രമായി ഐശ്വര്യ പോസ് ചെയ്തു.

മാഗസിനിലെ ഐശ്വര്യയുടെ വിവിധ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണൂ

 

ഐശ്വറ്യ റായ്
  

ഐശ്വറ്യ റായ്

എന്തായാലും പ്രസവശേഷം ആദ്യമായി മസാല മാഗസിന്‍ മുഖചിത്രമായി ഐശ്വര്യ പോസ് ചെയ്തു.

മാഗസിനിലെ ഐശ്വര്യയുടെ വിവിധ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണൂ

 

ഐശ്വറ്യ റായ്
  

ഐശ്വറ്യ റായ്

എന്തായാലും പ്രസവശേഷം ആദ്യമായി മസാല മാഗസിന്‍ മുഖചിത്രമായി ഐശ്വര്യ പോസ് ചെയ്തു.

മാഗസിനിലെ ഐശ്വര്യയുടെ വിവിധ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണൂ

 

ഐശ്വറ്യ റായ്
  

ഐശ്വറ്യ റായ്

എന്തായാലും പ്രസവശേഷം ആദ്യമായി മസാല മാഗസിന്‍ മുഖചിത്രമായി ഐശ്വര്യ പോസ് ചെയ്തു.

മാഗസിനിലെ ഐശ്വര്യയുടെ വിവിധ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണൂ

 

ഐശ്വറ്യ റായ്
  

ഐശ്വറ്യ റായ്

എന്തായാലും പ്രസവശേഷം ആദ്യമായി മസാല മാഗസിന്‍ മുഖചിത്രമായി ഐശ്വര്യ പോസ് ചെയ്തു.

മാഗസിനിലെ ഐശ്വര്യയുടെ വിവിധ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണൂ

 

ഐശ്വറ്യ റായ്
  

ഐശ്വറ്യ റായ്

എന്തായാലും പ്രസവശേഷം ആദ്യമായി മസാല മാഗസിന്‍ മുഖചിത്രമായി ഐശ്വര്യ പോസ് ചെയ്തു.

മാഗസിനിലെ ഐശ്വര്യയുടെ വിവിധ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണൂ

 

Read more about: pulse സ്പന്ദനം
English summary

ഐശ്വറ്യ റായ് മസാല മാഗസിന്‍ മുഖചിത്രത്തില്‍

Aishwarya Rai is back in news. She is the new cover girl for Masala magazine. Though this is not the first time she is on the cover of a magazine, she seems to have given her best shots for this magazine cover