വില്‍സ് ഇന്ത്യാ ഫാഷന്‍, തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്

Posted By:
Subscribe to Boldsky

2015 വില്‍സ് ഇന്ത്യാ ഫാഷന്‍ വീക്കില്‍ തരുണ്‍ തഹല്യാനിയുടെ കളക്ഷനുകള്‍ ശ്രദ്ധ നേടി.

ട്യൂണിക്, ഷര്‍ട്ട്, ലെഹംഗ തുടങ്ങിയവ ഈ ഫാഷന്‍ കളക്ഷനുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

വ്യത്യസ്ത വര്‍ണങ്ങളിലെ വസ്ത്രങ്ങളായിരിയിരുന്നു തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകളിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. കടും നിറങ്ങളും ഇളംനിറങ്ങളും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ച വസ്ത്രഫാഷനുകള്‍ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി.

തരുണിന്റെ വസ്ത്രഡിസൈനുകള്‍ കാണൂ,

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍
  

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍

വ്യത്യസ്ത വര്‍ണങ്ങളിലെ വസ്ത്രങ്ങളായിരിയിരുന്നു തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകളിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. കടും നിറങ്ങളും ഇളംനിറങ്ങളും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ച വസ്ത്രഫാഷനുകള്‍ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി.

 

 

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍
  

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍

വ്യത്യസ്ത വര്‍ണങ്ങളിലെ വസ്ത്രങ്ങളായിരിയിരുന്നു തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകളിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. കടും നിറങ്ങളും ഇളംനിറങ്ങളും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ച വസ്ത്രഫാഷനുകള്‍ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി.

 

 

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍
  

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍

വ്യത്യസ്ത വര്‍ണങ്ങളിലെ വസ്ത്രങ്ങളായിരിയിരുന്നു തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകളിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. കടും നിറങ്ങളും ഇളംനിറങ്ങളും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ച വസ്ത്രഫാഷനുകള്‍ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി.

 

 

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍
  

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍

വ്യത്യസ്ത വര്‍ണങ്ങളിലെ വസ്ത്രങ്ങളായിരിയിരുന്നു തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകളിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. കടും നിറങ്ങളും ഇളംനിറങ്ങളും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ച വസ്ത്രഫാഷനുകള്‍ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി.

 

 

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍
  

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍

വ്യത്യസ്ത വര്‍ണങ്ങളിലെ വസ്ത്രങ്ങളായിരിയിരുന്നു തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകളിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. കടും നിറങ്ങളും ഇളംനിറങ്ങളും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ച വസ്ത്രഫാഷനുകള്‍ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി.

 

 

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍
  

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍

വ്യത്യസ്ത വര്‍ണങ്ങളിലെ വസ്ത്രങ്ങളായിരിയിരുന്നു തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകളിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. കടും നിറങ്ങളും ഇളംനിറങ്ങളും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ച വസ്ത്രഫാഷനുകള്‍ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി.

 

 

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍
  

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍

വ്യത്യസ്ത വര്‍ണങ്ങളിലെ വസ്ത്രങ്ങളായിരിയിരുന്നു തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകളിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. കടും നിറങ്ങളും ഇളംനിറങ്ങളും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ച വസ്ത്രഫാഷനുകള്‍ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി.

 

 

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍
  

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍

വ്യത്യസ്ത വര്‍ണങ്ങളിലെ വസ്ത്രങ്ങളായിരിയിരുന്നു തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകളിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. കടും നിറങ്ങളും ഇളംനിറങ്ങളും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ച വസ്ത്രഫാഷനുകള്‍ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി.

 

 

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍
  

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍

വ്യത്യസ്ത വര്‍ണങ്ങളിലെ വസ്ത്രങ്ങളായിരിയിരുന്നു തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകളിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. കടും നിറങ്ങളും ഇളംനിറങ്ങളും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ച വസ്ത്രഫാഷനുകള്‍ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി.

 

 

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍
  

തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്‍

വ്യത്യസ്ത വര്‍ണങ്ങളിലെ വസ്ത്രങ്ങളായിരിയിരുന്നു തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകളിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. കടും നിറങ്ങളും ഇളംനിറങ്ങളും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ച വസ്ത്രഫാഷനുകള്‍ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി.

 

 

English summary

വില്‍സ് ഇന്ത്യാ ഫാഷന്‍, തരുണ്‍ തഹല്യാനി കളക്ഷനുകള്

Take a look at Tarun Tahiliani's collection on day 1 at WIFW 2015, Spring/Summer: