അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

നമുക്കും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും പൂജ ചെയ്തും ആരോഗ്യവും ധനവും സമ്പാദിക്കാനാകും .അക്ഷയതൃതീയ ദിനത്തിൽ ചെയ്യാ

Subscribe to Boldsky

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും
ലോകം മുഴുവനും ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾ ഉണ്ട് .അക്ഷയതൃതീയയെ അഖ തീജ എന്നും പറയുന്നു .ഇത് വൈശാഖ മാസത്തിലെ സുഖല പക്ഷയിലെ മൂന്നാം ദിനം അതായത് തൃതീയയിലാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് .

അക്ഷയതൃതീയ മുഹൂർത്തം രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിലാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ മഹത്തരമായി കണക്കാക്കുന്നു .അക്ഷയ എന്നാൽ ഒന്നിനാലും നശിക്കുകയോ മങ്ങലേൽക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് എന്നാണർത്ഥം .

ലക്ഷ്‌മി ദേവിയെ അക്ഷയതൃതീയ ദിവസം പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ കുബേരൻ പോലും ധനവാനായി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് .നമുക്കും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും പൂജ ചെയ്തും ആരോഗ്യവും ധനവും സമ്പാദിക്കാനാകും .അക്ഷയതൃതീയ ദിനത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ പൂജകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

മഹാവിഷ്ണുവിനെയും ഗണപതിയെയും പൂജിക്കാൻ വേണ്ടത് ചന്ദനം അരച്ചത് ,തുളസി ഇലകൾ ,പൂക്കൾ ,എള്ള് ,അരി ,പരിപ്പ് ,പാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മധുരങ്ങൾ എന്നിവയാണ് .

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് പൂജാമുറി വൃത്തിയാക്കി ഗണപതിയേയും മഹാവിഷ്ണുവിനെയും വച്ച ശേഷം ചന്ദനക്കുഴമ്പും പൂക്കളും അർപ്പിക്കുക .ഗണേശ മന്ത്രവും ചൊല്ലുക .

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി എള്ള് അർപ്പിക്കുക .അരി ,പരിപ്പ് ,മറ്റ് മധുരങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്ത് പ്രസാദം തയ്യാറാക്കുക .വിഷ്ണു സഹസ്രനാമവും മറ്റു മന്ത്രങ്ങളും ചൊല്ലുക .പൂജയ്ക്ക് ശേഷം പ്രസാദം കൂട്ടുകാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുക .

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ഭക്ഷണമോ പണമോ പാവപ്പെട്ടവർക്കോ ബ്രാഹ്മണർക്കോ ദാനം ചെയ്യുക .

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും


പാർവ്വതിദേവിയെ പൂജിക്കാനായി പാൽ ,ഗോതമ്പ് ,പരിപ്പ് ,വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് .കൂടാതെ കലശം വെള്ളം നിറച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും .

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

അക്ഷയതൃതീയ ദിനത്തിൽ ചന്ദനം പൂശിയ ശേഷം ചില മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുക .

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും


"യം കരോതി തൃതിയായാം കൃഷ്ണം ചന്ദനം ഭൂഷിതം
വൈശാഖസ്യാസ്ഥിതേപക്ഷേ സായാത്തച്യുതാ മന്ദിരം "

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

ഗണപതിയെ "ഓം ഗണപതായ നമഹ " "വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ
സൂര്യകോടി സമപ്രഭഃ നിർവിഘ്‌നം കുറുമേ ദേവാ സർവാകാരേഷു സർവഥാ "

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്ത ശേഷം "ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യാർത്ഥ മുദാ കുംഭദാനോർത്തഫല വാപ്യർത്ഥം ബ്രാഹ്മണ യോദ്ധാകുംഭ ദാനം കരിഷ്യേ താടങ്ങാ കലഷാ പൂജാധികം ചാ കരിഷ്യേ "

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

ധനത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ."ഓം ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മിയായച വിദ്മഹേ വിഷ്ണു പത്നായച ധീമഹി തന്നോ
ലക്ഷ്മി പ്രചോദയാത് ഓം "

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

അക്ഷയതൃതീയ പൂജാവിധിയും മന്ത്രങ്ങളും

അർത്ഥ ലാഭത്തിനായി കുബേര മന്ത്രം ചൊല്ലുക ."കുബേര ത്വം ധനാദീക്ഷം ഗൃഹ തീ കമല സിതാത്താ തം ദേവം പ്രഹായസ്തു ത്വം മത്ഗൃജ് തെ നമോ നമഃ '

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 14:48 [IST]
English summary

Akshaya Tritiya Pooja Vidhi And Mantras

Akshaya Tritiya Pooja Vidhi And Mantras, Read more to know about,
Please Wait while comments are loading...
Subscribe Newsletter