അസ്‌തമനം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉടന്‍ അത്താഴം?

അസ്‌തമനം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉടന്‍ അത്താഴം?

പ്രകൃതിയുടെയും സൂര്യന്റെയും ചക്രഗതിക്ക്‌ അനുസൃതമായി മനുഷ്യ ശരീരത്തില്‍ പലതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്‌ എന്നാണ്‌ ആയുര്‍വേദത്തില്‍ പറയുന്നത്‌. സൂര്യാസ്‌തമനം കഴിഞ്ഞ്‌ ഒരു

Recent Stories