വൈറ്റമിന്‍ ധാരണകള്‍ മാറ്റൂ...

വൈറ്റമിന്‍ ധാരണകള്‍ മാറ്റൂ...

ശാരീരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വൈറ്റമിനും ധാതുക്കളും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പലതരം വൈറ്റമിനുകള്‍ക്ക് പല തരം ധര്‍മങ്ങളാണ് പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കാനുള്ളത്. വൈറ്റമിന്‍ സ്വാഭാവിക രീതിയില്‍, അതായത്

Recent Stories