നഖം വെട്ടിയാലുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്‍

നഖം വെട്ടിയാലുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്‍

നഖം വെട്ടുന്നത്‌ പലപ്പോഴും വൃത്തിയുടെ കാര്യം മാത്രമായി കണക്കാക്കുന്നവരുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ ഇത്‌ വൃത്തിയ്‌ക്കു മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യത്തിനും ഏറെ ഗുണകരമാണ്‌. നഖം വെട്ടുന്നതു കൊണ്ടുള്ള

Recent Stories